Helista meile:
+372 5681 0800

Autorendi üldtingimused

Leping

 

 • Üürilepingule alla kirjutades kinnitab üürnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud
 •  
 • Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik A+ Autorendile õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid (sealhulgas näiteks krediidivõimelisuse kontroll ning A+ Autorendi varade füüsiline ja elektrooniline valve)
 •  
 • Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik A+ Autorendile õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist

 

Vajalikud dokumendid

Auto üürimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass) ning sobiv pangakaart (NB! Ei sobi Maestro kaardid)

 •  
 • Kui juhiluba on välja antud väljaspool Euroopa Liidu (EL) riike, võib lisaks juhiloale vajalik olla ka rahvusvaheline juhiluba (International Driving Permit)
 •  
 • Autot võib juhtida vaid üürilepingule kantud isik, st üürileping kehtib volitusena
 •  
 • Lisatasu eest saab üürilepingule lisada täiendava(d) juhi(d)
 •  
 • Üürilepingule kantavad juhid peavad üürilepingu sõlmimisel olema vähemalt 21-aastased ning vähemalt 2-aastase sõidustaažiga

 

Üürihinnad

 

Üürihinnad sisaldavad käibemaksu, läbisõitu vastavalt valitud perioodile ja hinnagrupile, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse ning 24 tundi autoabi teenuse maksumust

 •  
 • Üürihinnad ei sisalda kütuse maksumust
 •  
 • Üürihinnad arvestatakse vastavalt üüriperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind ja vastupidi. Kui algselt kokku lepitud üüriperiood lüheneb, arvestatakse üürihinnad ümber vastavalt tegelikule üüriperioodile

 

Kindlustused

 

 • Üürihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse maksumust
 •  
 • Üürihinnad sisaldavad kaskokindlustuse maksumust (üürniku omavastutus sõltuvalt autost 200 - 3000 €)
 •  
 • Auto varguse puhul on üürniku omavastutus sõltuvalt autost 2500 - 15 000 €  tingimusel, et üürnik tagastab üürileandjale nii auto võtmed kui ka dokumendid. Kui auto on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on üürniku vastutus 100% auto kindlustusväärtusest
 •  
 • Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks
 •  
 • Auto rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab üürnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)
 •  
 • Auto võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab üürnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine, hävimine vms)
 •  
 • Autole tekkinud vigastuste kõrvaldamiseks (remodiks) kulutatud aja eest on üürnik kohustatud tasuma üüritasu arvestusega 1 päev remonti = 1 päev auto kasutamist, kuid mitte rohkem kui 30 päeva eest

 

Maksetingimused

 

 • Eeldatav üürisumma (sh valitud lisateenused) tasutakse ettemaksuna enne üüriperioodi algust, kuid lõplik arveldamine toimub üüriperioodi lõppedes
 •  
 • Tasuda on võimalik krediitkaardiga, deebetkaardiga, pangaülekandega (arve alusel) ning sularahas
 •  
 • Auto ennetähtaegsel tagastamisel ette makstud üürisummat ei tagastata, kui ei ole kokku lepitud teisiti
 •  
 • Kui auto edasine kasutus on takistatud tulenevalt üürniku tegevusest, ei kuulu ette makstud üürisummad ühelgi juhul tagastamisele
 •  
 • Lisa renditunni maksumus 5 - 50 EUR/tund olenevalt sõidukist. Kui rendi algus- ja lõppkellaaeg erinevad üle 4 tunni, lisandub ühe rendipäeva maksumus
 •  
 • Kui üürnik hilineb üürisumma või ükskõik millise muu üürilepingust tuleneva summa maksmisega, kohustub üürnik tasuma iga viivitatud päeva eest üürileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summast

 

Tagatisraha / deposiit

 

 • Üürnik peab auto üürimisel esitama tema nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard, American Express, kuid mitte Maestro)
 •  
 • Enne üüriperioodi algust broneeritakse üürniku pangakaardilt deposiit/tagatis, mille suurus on üldjuhul 200 - 1500 €. A+ Autorent jätab endale õiguse nõuda vajadusel ka suuremat deposiiti/tagatist olenevalt kasutajast või kasutamise piirkonnast. Teatud juhtudel aktsepteerime deposiidina/tagatisena ka pangaülekannet ja/või garantiikirja

 

Deposiidi suurus olenevalt auto kasutamise piirkonnast arvutatakse järgmiselt:

 

- Eesti; koef 1.0

- Läti, Soome; 1.5 (luksusautode puhul; koef. 2.0) 

- EU liikmesriigid ja Norra; koef. 2.0 (luksusautode puhul; koef. 3.0)

- mitte EU liikmesriigid; koef. 3.0 (luksusautod kokkuleppel)

 

 • Deposiiti/tagatist kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse üüriperioodi lõppedes
 •  
 • Deposiit/tagatis vabastatakse pretensioonide puudumisel üldjuhul 3-5 tööpäeva jooksul.
 •  
 • Deposiidi/tagatise vabastamiseks tehakse tehing summas 0,01 € (üks euro sent)
 •  
 • Pangakaardi omanik märgitakse üürilepingule peamise üürnikuna (peamine juht), kõik teised isikud märgitakse soovi korral lisajuhtidena (kuni kaks lisajuhti)
 •  
 • A+ Autorent ei aktsepteeri deposiite/tagatisi sularahas

 

Üüriperiood

 

Üüriperioode arvestatakse järgmiselt:

 

 • Päev = 24 tundi
 • Nädal = 7 päeva
 • Kuu = 30 päeva

 

Auto seisukord

 

 • Auto antakse üürnikule üle täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras seisus
 •  
 • Auto üleandmisel tehakse autost pildid fikseerimaks auto seisukord. Vigastused märgitakse ühtlasi ka koostatud lepingule. Auto vastuvõtmisega ja lepingu alla kirjutamisega nõustub üürnik auto seisukorraga. 

 

Auto tagastamisel fikseeritakse auto seisukord piltidega autost sarnaselt väljastamisel tehtuga

 

Võimalikud uued vigastused tuvastatakse piltide võrdlemisel

 

 • Auto tagastamisel peab kütusepaak olema täis, kui ei ole kokku lepitud teisiti
 •  
 • Auto tagastamisel peab auto salong olema puhas, kuid auto välipesu ning kuivpuhastus (tolmuimejaga) kuulub üürihinna sisse

 

Läbisõidupiirang

 

 • Üürihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt pakkumises ja/või lepingus toodud kilometraažile
 •  
 • Piiratud läbisõiduga lepingu puhul kehtivad järgmised läbisõidupiirangud:

- Sõiduautod: läbisõidupiirang 300 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 3000 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul

- Väikebussid: läbisõidupiirang 400 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 4000 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul

- Luksusautod : läbisõidupiirang 150 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 2000 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul

 • Läbisõidupiirangu ületamisel rakendatakse lisatasu 0,2 €/km (Luksusautode puhul puhul 1 €/km)
 •  
 • Soovi korral on võimalik valida piiramatu läbisõiduga leping

 

Auto kasutamine

 

 • Üürnik kohustub autot kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle samaväärses olukorras, nagu enne üüriperioodi algust
 •  
 • Üürnik kohustub täitma liikluseeskirju, häid tavasid ja kehtivat seadusandlust
 •  
 • Autos ei ole lubatud suitsetamine ning uimastite ja/või alkoholi tarbimine
 •  
 • Autoga ei ole lubatud sõita väljaspool Eestit ilma A+ Autorendi kirjaliku nõusolekuta
 •  
 • Autoga ei ole lubatud sõita katteta teedel (v.a ametlikud kruusateed) või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada auto velgi, rehve, keremehhanisme ja/või -detaile
 •  
 • Autoga ei ole lubatud sõita mistahes ringrajal, osaleda mistahes võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud auto kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veo vms eesmärgil
 •  
 • Auto tehnilise rikke korral pakub A+ Autorent võimaluse korral asendusautot

 

Nõuded kolmandatelt isikutelt

 

 • Kõik üürniku ja/või auto kasutajate poolt üüriperioodil põhjustatud kolmandate isikute nõuded (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, viivistasuotsused, parkimistrahvid, auto teisaldamise tasud, hoiatustrahvid kiiruse ületamise eest jms) kuuluvad üürniku ja/või auto kasutajate poolt hüvitamisele ka tagantjärele
 •  
 • Üürilepingule alla kirjutades annab üürnik A+ Autorendile õiguse debiteerida kõik üüriperioodi jooksul tekkinud viivistasuotsused, parkimistrahvid, hoiatustrahvid jms tasud koos teenustasudega üürniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist ka peale üüriperioodi lõppu

 

Trahvid

 

 • Kolmandate isikute nõuetele puhul kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms)
 •  
 • Puuduva kütuse puhul kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub puuduva kütuse maksumus
 •  
 • Võtmehoidja kaotamisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 25 €
 •  
 • Auto salongi põhjaliku puhastuse eest ( sealhulgas prügikoristamine ) kohustub üürnik tasuma 25 €, auto salongi keemilise puhastuse eest kohustub üürnik tasuma 100 €
 •  
 • Puuduva autovarustuse või lisavarustuse eest kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 65 €, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele
 •  
 • Auto dokumentide kadumisel/hävimisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 65 €, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele
 •  
 • Auto võtme(te) kadumisel/hävimisel kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 65 €, millele lisanduvad kõik võtme(te) asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele
 •  
 • Autos suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 200 €
 •  
 • Auto mittetähtaegsel tagastamisel kohustub üürnik viivitatud aja eest tasuma üüri kolm (3) korda kõrgema tariifi alusel, kuid mitte vähem, kui kahe päeva üüritasu tavahinnakirja alusel. Lisaks kohustub üürnik üürileandjale hüvitama hilinemisest tingitud majandusliku kahju
 •  
 • Auto mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral (st juhul, kui üürnik ei kasuta autot vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele) kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik auto üürieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused

 

Auto edasi andmisel selleks lepinguliselt mitte volitatud isikule, kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 500€

 

Auto kasutamisel väljaspool lepingus märgitud piirkonda, ilma A+ Autorendi loata, katkeb rendileping viivitamatult ning üürnik kohustub tasuma leppetrahvi 1000€, millele lisanduvad kõik auto tagastamiseks tehtavad kulutused.

 

Auto ja/või võtmete jätmisel eelneva kokkuleppeta selleks mitte määratud asukohta, kohustub üürnik tasuma leppetrahvi 100€, millele lisanduvad kõik auto ja/või võtmete tagastamiseks tehtavad kulutused.

 

Muud tingimused

 

 • Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos üürilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja üürilepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused (v.a omavastutuse piirmäär)
 •  
 • Kõikide lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest
 •  
 • A+ Autorent ei hüvita auto tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid
 •  
 • A+ Autorent ei garanteeri autode saadavust igal ajahetkel
 •  
 • A+ Autorent jätab endale õiguse autot mitte üürida
 •  
 • A+ Autorent jätab endale õiguse muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata

 

 

« Eelmisele lehele