Helista meile:
+372 5681 0800

Autorendi üldtingimused

 

LEPING

 • Rendilepingule alla kirjutades kinnitab rentnik, et on lepingul toodud tingimustest ning allpool toodud üldtingimustest täielikult aru saanud ning nendega nõustunud

 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik A+ Autorendile õiguse säilitada ning töödelda lepingust tulenevaid isikuandmeid (sh. näiteks krediidivõimelisuse kontroll ning A+ Autorendi varade füüsiline ja elektrooniline valve)

 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik A+ Autorendile õiguse debiteerida kõik lepingust tulenevad tasud ja lisatasud rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist

 

 

VAJALIKUD DOKUMENDID

 • Sõiduki rentimisel tuleb esitada kehtiv juhiluba ja isikut tõendav dokument (st ID-kaart või pass) ning sobiv pangakaart  (NB! Ei sobi Maestro kaardid)

 • Kui juhiluba on välja antud väljaspool Euroopa Liidu (EL) riike, võib lisaks juhiloale vajalik olla ka rahvusvaheline juhiluba (International Driving Permit)

 • Sõidukit võib juhtida vaid rendilepingule kantud isik, st rendileping kehtib volitusena

 • Lisatasu eest saab rendilepingule lisada täiendava(d) juhi(d)

 • Rendilepingule kantavad juhid peavad rendilepingu sõlmimisel olema vähemalt 21-aastased ning vähemalt 2-aastase sõidustaažiga

 

 

RENDIHINNAD

 • Rendihinnad on eurodes, sisaldavad käibemaksu, läbisõitu vastavalt valitud perioodile ja hinnagrupile, korraliste hoolduste, liiklus- ning kaskokindlustuse ning 24 tundi autoabi teenuse maksumust

 • Rendihinnad ei sisalda kütuse maksumust

 • Rendihinnad arvestatakse vastavalt rendiperioodile, st pikemale perioodile vastab soodsam päevahind ja vastupidi. Kui algselt kokku lepitud rendiperiood lüheneb, arvestatakse rendihinnad ümber vastavalt tegelikule rendiperioodile

 

 

KINDLUSTUSED

 • Rendihinnad sisaldavad kohustusliku liikluskindlustuse maksumust

 • Rendihinnad sisaldavad kaskokindlustuse maksumust (rentniku omavastutus sõltuvalt sõidukist on 200 - 3000 €)

 • Sõiduki varguse puhul on rentniku omavastutus sõltuvalt sõidukist 2 500 - 20 000 €, tingimusel, et rentnik tagastab rendileandjale nii sõiduki võtmed kui ka dokumendid. Kui sõiduk on varastatud koos võtmete ja/või dokumentidega, on rentniku vastutus 100% sõiduki kindlustusväärtusest

 • Omavastutust rakendatakse iga kindlustusjuhtumi suhtes. Erinevate tegude või sündmuste tagajärjel tekkinud kahjud loetakse erinevateks kindlustusjuhtumiteks

 • Sõiduki rehvid ja veljed ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks rehvi või velje purunemine vms)

 • Sõiduki võtmed ja dokumendid ei ole kindlustatud ning nende eest kannab rentnik täielikku materiaalset vastutust (näiteks võtmete/dokumentide kadumine, hävimine vms)

 

 

MAKSETINGIMUSED

 • Eeldatav rendisumma (sh valitud lisateenused) tasutakse ettemaksuna enne rendiperioodi algust, kuid lõplik arveldamine toimub rendiperioodi lõppedes

 • Tasuda on võimalik krediitkaardiga, deebetkaardiga, pangaülekandega (arve alusel) ning sularahas

 • Sõiduki ennetähtaegsel tagastamisel ette makstud rendisummat ei tagastata, kui ei ole kokku lepitud teisiti

 • Kui sõiduki edasine kasutus on takistatud tulenevalt rentniku tegevusest, ei kuulu ette makstud rendisummad ühelgi juhul tagastamisele

 • Lisa renditunni maksumus on 5 - 50 €/tund olenevalt sõidukist. Kui rendi algus- ja lõppkellaaeg erinevad üle 4 tunni, lisandub ühe rendipäeva maksumus

 • Kui rentnik hilineb rendisumma või ükskõik millise muu rendilepingust tuleneva summa maksmisega, kohustub rentnik tasuma iga viivitatud päeva eest rendileandjale viivist 0,5% tähtaegselt tasumata summast

 

 

TAGATISRAHA / DEPOSIIT

 • Rentnik peab sõiduki rentimisel esitama tema nimele väljastatud ning piisava limiidiga pangakaardi (krediitkaart või sobiv deebetkaart, st Visa, MasterCard, American Express, kuid mitte Maestro)

 • Enne rendiperioodi algust broneeritakse rentniku pangakaardilt deposiit/tagatis, mille suurus on üldjuhul 200 - 4000 €. A+ Autorent jätab endale õiguse nõuda vajadusel ka suuremat deposiiti/tagatist olenevalt kasutajast või kasutamise piirkonnast. Teatud juhtudel aktsepteerime deposiidina/tagatisena ka pangaülekannet ja/või garantiikirja

 • Deposiidi suurus olenevalt sõiduki kasutamise piirkonnast arvutatakse järgmiselt:

        - Eesti; koefitsient 1,0

        - Läti, Soome; koefitsient 1,5 (luksusautode puhul;  koefitsient 2,0)

        - Leedu, Rootsi ja muud EU liikmesriigid; koefitsient 2,0 (luksusautode puhul on koefitsient 3,0)

        - mitte EU liikmesriigid; koefitsient 3,0 (luksusautod kokkuleppel)

 

 • Deposiiti/tagatist kasutatakse võimalike tulevaste kahjude ja/või arvelduste katteks ning tagastatakse või tasaarveldatakse rendiperioodi lõppedes

 • Deposiit/tagatis vabastatakse pretensioonide puudumisel üldjuhul 3-5 tööpäeva jooksul. Deposiidi/tagatise vabastamiseks tehakse tehing summas 0,01 € (üks euro sent)

 • Pangakaardi omanik märgitakse rendilepingule peamise rentnikuna (peamine juht), kõik teised isikud märgitakse soovi korral lisajuhtidena (kuni kaks lisajuhti)

 • A+ Autorent ei aktsepteeri deposiite/tagatisi sularahas

 

 

RENDIPERIOOD

Rendiperioode arvestatakse järgmiselt:

 

 • Päev = 24 tundi

 • Nädal = 7 päeva

 • Kuu = 30 päeva

 

 

SÕIDUKI SEISUKORD

 • Sõiduk antakse rentnikule üle täis kütusepaagiga, puhtana ning tehniliselt korras seisus

 • Sõiduki üleandmisel tehakse sõidukist pildid fikseerimaks sõiduki seisukord. Vigastused märgitakse ühtlasi ka koostatud lepingule. Sõiduki vastuvõtmisega ja lepingu alla kirjutamisega nõustub rentnik sõiduki seisukorraga

 • Sõiduki tagastamisel fikseeritakse sõiduki seisukord piltidega sõidukist sarnaselt väljastamisel tehtuga

 • Võimalikud uued vigastused tuvastatakse piltide võrdlemisel

 • Sõiduki tagastamisel peab kütusepaak olema täis, kui ei ole kokku lepitud teisiti

 • Sõiduki tagastamisel peab sõiduki salong olema puhas, kuid sõiduki välipesu ning kuivpuhastus (tolmuimejaga) kuulub rendihinna sisse

 

 

LÄBISÕIDUPIIRANG

 • Rendihinnad sisaldavad läbisõitu vastavalt pakkumises ja/või lepingus toodud kilometraažile

 • Piiratud läbisõiduga lepingu puhul kehtivad järgmised läbisõidupiirangud:

- Sõiduautod:   läbisõidupiirang 250 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 2500 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul

- Väikebussid:  läbisõidupiirang 300 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 3000 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul

- Luksusautod: läbisõidupiirang 150 km / päevas, kuid mitte rohkem kui 2000 km rendiperioodi või ühe kuu (30 päeva) jooksul

 • Läbisõidupiirangu ületamisel rakendatakse lisatasu 1 €/km (Luksusautode puhul 2 €/km)

 • Soovi korral on võimalik valida piiramatu läbisõiduga leping

 

 

SÕIDUKI KASUTAMINE

 • Rentnik kohustub sõidukit kasutama heaperemehelikult ja sihtotstarbeliselt ning tagastama selle samaväärses olukorras, nagu enne rendiperioodi algust

 • Rentnik kohustub täitma liikluseeskirju, häid tavasid ja kehtivat seadusandlust

 • Sõidukis ei ole lubatud suitsetamine ning uimastite ja/või alkoholi tarbimine

 • Sõidukiga ei ole lubatud sõita väljaspool Eestit ilma A+ Autorendi kirjaliku nõusolekuta

 • Sõidukiga ei ole lubatud sõita katteta teedel (va ametlikud kruusateed) või teedel, mille pinnas või seisund võib ohustada sõiduki velgi, rehve, keremehhanisme ja/või -detaile

 • Sõidukiga ei ole lubatud sõita mistahes ringrajal, osaleda mistahes võistlustel, rallidel, katsetel vms. Samuti ei ole lubatud sõiduki kasutamine õppesõidu, tasulise reisijate veo, ohtlike ainete, elusloomade veo vms eesmärgil

 • Sõiduki tehnilise rikke korral pakub A+ Autorent võimaluse korral asendussõidukit

 


NÕUDED KOLMANDATELT ISIKUTELT

 • Kõik rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt rendiperioodil põhjustatud kolmandate isikute nõuded (näiteks liikluseeskirjade rikkumised, viivistasuotsused, parkimistrahvid, sõiduki teisaldamise tasud, hoiatustrahvid kiiruse ületamise eest jms) kuuluvad rentniku ja/või sõiduki kasutajate poolt hüvitamisele ka tagantjärele

 • Rendilepingule alla kirjutades annab rentnik A+ Autorendile õiguse debiteerida kõik rendiperioodi jooksul tekkinud viivistasuotsused, parkimistrahvid, hoiatustrahvid jms tasud koos teenustasudega rentniku krediitkaardilt, deebetkaardilt ja/või maha arvata deposiidist ka peale rendiperioodi lõppu

 

 

TRAHVID

 • Kolmandate isikute nõuetele puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub kolmanda isiku nõue (näiteks parkimistrahv vms)

 • Puuduva kütuse puhul kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 15 €, millele lisandub puuduva kütuse maksumus

 • Võtmehoidja kaotamisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 25 €

 • Sõiduki salongi põhjaliku puhastuse eest (sealhulgas prügikoristamine) kohustub rentnik tasuma 25 €, sõiduki salongi keemilise puhastuse eest kohustub rentnik tasuma 200 €

 • Puuduva sõidukivarustuse või lisavarustuse eest kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisanduvad puuduva varustuse asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele

 • Sõiduki dokumentide kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisandub riigilõiv vastavalt kehtivatele õigusaktidele

 • Sõiduki võtme(te) kadumisel/hävimisel kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisanduvad kõik võtme(te) asendamiseks tehtavad kulutused vastavalt autoesinduse hinnakirjadele

 • Sõidukis suitsetamise ja/või alkoholi/uimastite tarbimise keelu rikkumise korral kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 200 €

 • Sõiduki mittetähtaegsel tagastamisel kohustub rentnik viivitatud aja eest tasuma rendi kolm (3) korda kõrgema tariifi alusel, kuid mitte vähem, kui kahe päeva renditasu tavahinnakirja alusel. Lisaks kohustub rentnik rendileandjale hüvitama hilinemisest tingitud majandusliku kahju

 • Sõiduki mittesihtotstarbelise ja/või mitteheaperemeheliku kasutamise korral (st juhul, kui rentnik ei kasuta sõidukit vastavalt valmistajatehase juhendile ja/või headele tavadele) kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik sõiduki rendieelse olukorra taastamiseks tehtavad kulutused

 • Sõiduki edasi andmisel selleks lepinguliselt mitte volitatud isikule, kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 500 €

 • Sõiduki kasutamisel väljaspool lepingus märgitud piirkonda, ilma A+ Autorendi loata, katkeb rendileping viivitamatult ning rentnik kohustub tasuma leppetrahvi 1000 €, millele lisanduvad kõik sõiduki tagastamiseks tehtavad kulutused

 • Sõiduki ja/või võtmete jätmisel eelneva kokkuleppeta selleks mitte määratud asukohta, kohustub rentnik tasuma leppetrahvi 100 €, millele lisanduvad kõik sõiduki ja/või võtmete tagastamiseks tehtavad kulutused

 

 

RENTNIK KOHUSTUB:

 • Tagastama sõiduki lepingus ettenähtud ajal ja kohas

 • Hoidma ja kasutama sõidukit heaperemehelikult ja sihtotstarbekalt ning tagastama samas tehnilises seisukorras

 • Mitte parkima sõidukit kohta, kus on mõistlik eeldada sõiduki kahjustumist, vargust või ärandamist

 • Tutvuma enne sõiduki vastuvõtmist selle kindlustustingimustega ning täitma kõiki kindlustusepingutest tulenevaid kohustusi

 • Sõitma kattega teedel, kui pooled pole kokkuleppinud teisiti

 • Kontrollima enne sõidu alustamist (va. kasutusse andja juurest väljasõidul) sõiduki tehnilist seisukorda, sh. rehvide seisukorda, mootoriõli ja jahutusvedeliku olemasolu, tulede ja rooliseadmete korrasolekut

 • Kasutama sõiduki kütusena ainult lepingus märgitud kütust; tagastama sõiduki vähimagi tehnilise rikke korral koheselt rendile andjale või juhul, kui sellise rikkega on sõitmine takistatud või keelatud, teatama kõigist puudustest koheselt rendile andjat

 • Mitte lubama sõidukit juhtima vastava kategooria juhiloata isikuid

 • Mitte juhtima sõidukit alkoholi või narkootilises joobes või psühhotroopsete ainete mõju all ning mitte lubama sõiduki juhtimist teisel selliste nähtustega isikul

 • Mitte tegema sõidukile muudatusi ning parendusi

 • Viivitamata teatama sõiduki puudustest

 • Viivitamata teatama õigeaegse tagastamise võimatusest

 • Tarvitusele võtma kõik meetmed, kaitsmaks rendile andja ja kindlustusfirma huve kasutusperioodil toimunud õnnetusjuhtumi, sõiduki kahjustuse, inimvigastuse, ärandamise või varguse korral st. tegema kindlaks kõigi asjaosaliste ja pealtnägijate nimed

 • Mitte jätma sõidukit hooletusse

 • Viivitamata teavitama õnnetusjuhtumi, sõiduki kahjustuse, inimvigastuse, ärandamise või selle varguse korral  rendile andjat ja politseid ning esitama rendile andjale seletuskirja kahe ööpäeva jooksul

 • Liiklusõnnetuse korral täitma blanketi “Teade Liiklusõnnetusest”

 • Tankima tagasi kasutatud kütuse koguse, kui pooled pole kokkuleppinud teisiti

 

RENTNIKU VASTUTUS:

 • Sõiduki üleandmisega läheb rentnikule üle vastutus sõiduki hävimise, kaotsimineku ja kahjustuste eest ning suurema ohu allika valdaja vastutus, mida ei hüvita kindlustus. Rentniku poolt tekitatud kahju korral on vastutuse maksimummääraks rendile andja ees sõiduki kindlustusväärtus

 • Rendile andja loovutab kindlustusandjale käesolevast kokkuleppest tulenenud kahju hüvitamise nõude rentniku kokkuleppest tulenenud kahju hüvitamise nõude rentniku vastu, kui kahju on tekkinud joobes juhtimise või kelmuse tagajärjel

 • Rentnik vastutab kasutamisajal sõidukiga seostavate ja rendile andjale esitatud nõuete sh. trahvide ja kahjunõuete eest, kui ta ei tõenda, et tema neid ei põhjustanud

 • Rendile andja ei vastuta otseselt või kaudselt rentniku tekkida võivate kahjude eest, mis tulenevad kokkuleppe tingimustele mittevastavusest

 • Juhul, kui rentnik ei teata viivitamatult sõiduki kahjustustest, avariist, vargusest, ärandamisest või muust kokkuleppetingimustele mittevastavustest, peab ta hüvitama rendile andjale kohustuse rikkumisega tekkinud kahju

 • Juhul, kui rentnik ei ole tagastanud sõidukit rendile andjale kokkuleppes märgitud ajal ja kohas ning ei ole kokkulepitud pikendamise osas, on rendile andjal õigus rakendada kõiki seaduslikke meetmeid sõiduki tagasi saamiseks ning õigus küsida leppetrahvi

 • Võtme või puldi kaotsiminek või kasutuskõlbmatuks muutumine;

 • Võtme või puldi kaotsimineku all peavad kokkuleppe osalised silmas võtme või puldi kadumist, ära varastamist või hävinemist;

 • Võtme või puldi kaotsiminekul kannab rentnik kõik kulud, mis tekivad seoses uue võtme või puldi muretsemisega, süüte- ning ukseluku ja immobilisaatori ning signalisatsiooni vahetamisega;

 • Võtme või puldi kasutuskõlbmatuks muutumiseks loevad pooled keemilise või füüsikalise välismõju tulemusel võtme või puldi muutumist eesmärgipäraselt mittekasutatavaks, kusjuures rentnik on kohustatud tagastama rendile andjale kasutuskõlbmatu puldi või võtme, mis peab olema tuvastav antud sõiduki võtme või puldina;

 • Juhul, kui rentnik neid ei tagasta, loetakse võti või pult kaotsiläinuks;

 • Juhul kui sõiduki võti või pult muutub kasutuskõlbmatuks, kannab rentnik kõik kulud, mis tekivad seoses uue võtme või puldi muretsemisega või remondiga;

 • Rentnik vastutab sõiduki mittekomplektse tagastamise korral puuduolevate esemete või osade eest vastavalt sõiduki omaniku hinnakirjale;

 • Kokkuleppe osalised ei vastuta teisele kokkuleppe osalisele tekitatud varalise kahju eest, mida põhjustas streik, töösulg või muu tööjõuga seotud probleem, blokaad, sõjaolukorra kehtestamine või muud vääramatu jõu asjaolud, mis takistavad kokkuleppe täitmist, ei ole tekkinud kokkuleppe osaliste ostsese või kaudse tegevuse või tegevusetuse tagajärel ning mida kokkuleppe osalised ei näinud ega võinud ette näha kokkuleppe sõlmimisel

 

MUUD TINGIMUSED

 • Käesolevad tingimused kehtivad samaaegselt koos rendilepingul toodud tingimustega. Mistahes vastuolu korral käesolevate tingimuste ja rendilepingul toodud tingimuste vahel, kehtivad käesolevad tingimused (va. omavastutuse piirmäär)

 • Kõikide lepingust tulenevate vaidluste lahendamisel juhinduvad pooled kehtivast Eesti Vabariigi seadusandlusest

 • A+ Autorent ei hüvita sõiduki tehnilise rikke korral reisi katkemise kulusid, kaudseid kulusid, saamata jäänud tulu ega muid sarnaseid kulusid

 • A+ Autorent ei garanteeri sõidukite saadavust igal ajahetkel

 • A+ Autorent jätab endale õiguse sõidukit mitte rentida

 • A+ Autorent jätab endale õiguse muuta hindasid ning tingimusi ette teatamata

 

« Eelmisele lehele